Giá Phơi Khăn Duy Lợi

Giá Phơi Khăn Xếp - 2 nhánh

Giá Phơi Khăn Xếp - 2 nhánh

Giá: 239,000 đồng

Giá Phơi Khăn Xếp - 3 nhánh

Giá Phơi Khăn Xếp - 3 nhánh

Giá: 269,000 đồng

Giá Phơi Khăn Xếp - 4 nhánh

Giá Phơi Khăn Xếp - 4 nhánh

Giá: 309,000 đồng