Giá Phơi Khăn Duy Lợi

Giá Phơi Khăn Xếp - 2 nhánh

Giá Phơi Khăn Xếp - 2 nhánh

Giá: 199,000 đồng

Giá Phơi Khăn Xếp - 3 nhánh

Giá Phơi Khăn Xếp - 3 nhánh

Giá: 249,000 đồng

Giá Phơi Khăn Xếp - 4 nhánh

Giá Phơi Khăn Xếp - 4 nhánh

Giá: 299,000 đồng